S
O
C
I
A
L

M
E
D
I
A

Regulamin akcji

Pobierz oświadczenie Pobierz regulamin inicjatywy „Żywa Korona Matki Bożej” Pobierz regulamin „Selfie dla Maryi”  

Klasztor OO. Paulinów Jasna Góra w Częstochowie ogłasza, że z dniem 11 lipca 2017 r. ulega zmianie regulamin akcji pod nazwą „Żywa Korona Matki Bożej – część pierwsza” (vel „Żywa Korona Maryi – część pierwsza) organizowanej przez Klasztor. Regulamin ten otrzymuje następujące brzmienie:

REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ „ŻYWA KORONA MATKI BOŻEJ – CZĘŚĆ PIERWSZA” (vel „ŻYWA KORONA MARYI – CZĘŚĆ PIERWSZA”) ORGANIZOWANEJ PRZEZ KLASZTOR OJCÓW PAULINÓW JASNA GÓRA Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE

§ 1 Postanowienia ogólne

1.Organizatorem akcji pod nazwą „Żywa Korona Matki Bożej – część pierwsza” (vel „Żywa Korona Maryi – część pierwsza”, dalej „Akcja”) jest Klasztor OO. Paulinów Jasna Góra z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Ojca Augustyna Kordeckiego 2 (dalej „Organizator”).

2. Niniejszy regulamin Akcji (dalej „Regulamin”) jest wiążący dla Organizatora i uczestników Akcji, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Akcji, prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Akcji.

3. Akcja polega na przesyłaniu przez uczestników Akcji zdjęć w formie papierowej (dalej „Zdjęcia”), które zostaną wspólnie zamieszczone przez Organizatora w przygotowanej ramie oraz będą wystawiane podczas Apelu Jasnogórskiego w Kaplicy Matki Bożej w siedzibie Organizatora w okresie od 08.09.2016 do 08.09.2017, a następnie w Auli Kordeckiego w siedzibie Organizatora (dalej „Obraz”).

4. Poprzez przesłanie Zdjęcia celem wzięcia udziału w Akcji, uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie go przez Organizatora również w ramach prowadzonej przez organizatora akcji pod nazwą „Żywa Korona Maryi – część druga” (dalej: Akcja 2). W ramach Akcji 2 zostanie ułożony obraz przedstawiający wizerunek Marki Bożej, który następnie zostanie umieszczony na stronie internetowej Organizatora oraz zostanie wystawiony na terenie Klasztoru OO. Paulinów Jasna Góra z siedzibą w Częstochowie (dalej: Obraz 2).

5. Akcja jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, co jednak nie wyłącza możliwości uczestniczenia w niej osób zamieszkałych lub przebywających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

6. W Akcji będą brały udział Zdjęcia dostarczone Organizatorowi w okresie od 20.08.2016 roku do 08.09.2017 roku. Obraz będzie wykonywany w terminie 08.09.2016 do 08.09.2017 r.

7. Organizator przewiduje wykorzystanie około 20 tys. zdjęć w celu stworzenia Obrazu. Organizator nie gwarantuje żadnemu Uczestnikowi, iż zdjęcie przez niego nadesłane zostanie wykorzystane do stworzenia Obrazu i Obrazu 2.

8. Udział w Akcji jest nieodpłatny.

§ 2 Uczestnictwo w Akcji

1. W Akcji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne (dalej „Uczestnicy”).

2. Osoby niepełnoletnie i ubezwłasnowolnione mogą wziąć udział w Akcji wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego.

3. W celu wzięcia udziału w Akcji Uczestnik powinien dostarczyć Organizatorowi:

a) zdjęcie w formie papierowej w formacie A6 lub mniejsze.

b) wypełniony formularz, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.

4. Zdjęcia wraz z formularzami mogą być składane osobiście w siedzibie Organizatora w Zakrystii lub przesyłane na adres Organizatora „Żywa Korona Maryi”, ul. Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa.

5. Organizator dopuszcza, aby w Akcji wzięli udział Uczestnicy, którzy nie prześlą wypełnionego formularza, o którym mowa w ust. 3 lit. b), pod warunkiem, że na odwrocie przesłanego Zdjęcia (zawierającego wizerunek jednej osoby) lub na osobnej kartce, która zostanie dołączona do Zdjęcia zostanie zamieszczone następujące oświadczenie: „Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminami akcji „Żywa Korona Matki Bożej – część pierwsza” i „Żywa Korona Maryi – część druga” i akceptuję je oraz wyrażam zgodę na uczestnictwo w tych akcjach” oraz własnoręczny podpis Uczestnika. W przypadku Zdjęć zawierających wizerunek więcej niż jednej osoby oświadczenie powinno mieć następujące brzmienie: „Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminami akcji „Żywa Korona Matki Bożej – część pierwsza” i „Żywa Korona Maryi – część druga” i akceptuję je oraz posiadam zgodę wszystkich osób widocznych na zdjęciu na uczestnictwo w tych akcjach” oraz powinno zawierać własnoręczny podpis Uczestnika.

§ 3 Warunki uczestnictwa w Akcji

1. Do Akcji można nadsyłać wyłącznie Zdjęcia, których Uczestnik jest twórcą lub posiada niezbędne prawa do dysponowania nimi.

2. Przesłanie Zdjęcia jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, iż posiada on wszystkie niezbędne prawa do dysponowania na potrzeby udziału w Akcji przesłanym przez siebie Zdjęciem, w tym w szczególności prawa autorskie do Zdjęcia oraz prawa do wizerunku/-ów osoby/osób widocznej/-ych na Zdjęciu, w tym zgodę wszystkich osób uwidocznionych na Zdjęciu na uczestnictwo w Akcji.

3. Zabronione jest zamieszczanie na Zdjęciach jakichkolwiek treści, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich, w tym dobra osobiste. W szczególności zakazane jest wykorzystywanie w Zdjęciach treści: wulgarnych, rasistowskich, erotycznych, propagujących przemoc lub obrażających uczucia religijne.

4. W Akcji będą brać udział wyłącznie Zdjęcia i Uczestnicy spełniający warunki określone Regulaminem.

5. Każde Zdjęcie zgłoszone do Akcji podlega wstępnej weryfikacji Organizatora (moderacja) pod względem jego formalnej prawidłowości oraz zgodności z obowiązującymi przepisami, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami Regulaminu. Po dokonaniu weryfikacji Organizator podejmuje decyzję o zamieszczeniu bądź niezamieszczeniu danego zdjęcia na Obrazie. Decyzje Organizatora w tej sprawie są ostateczne.

§ 4 Licencja na korzystanie ze Zdjęć

1. Z chwilą przesłania Zdjęcia Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na korzystanie z przesłanego Zdjęcia, wraz z prawem do udzielenia sublicencji, na następujących polach eksploatacji:

1) utrwalanie Zdjęcia przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką drukarską, analogową, cyfrową i optyczną,

2) zwielokrotnianie Zdjęcia wszelkimi znanymi technikami, w tym drukarskimi, cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,

3) wykorzystanie Zdjęcia do przygotowania Obrazu przez włączenie go do Obrazu wraz z innymi zdjęciami biorącymi udział w Akcji orazwykorzystanie Zdjęcia do przygotowania Obrazu 2 przez włączenie go do Obrazu 2 wraz z innymi zdjęciami biorącymi udział w Akcji i Akcji 2,

4) publikacja Zdjęcia jako części Obrazu i Obrazu 2 na nośnikach wielkoformatowych (zewnętrznych i wewnętrznych),

5) wszelkie formy eksploatacji audiowizualnej Zdjęcia jako części Obrazu i Obrazu 2, w szczególności za pośrednictwem telewizji,

6) wielokrotne publiczne wystawienie lub odtworzenie Zdjęcia jako części Obrazu i Obrazu 2,

7) eksploatacja Zdjęcia jako części Obrazu i Obrazu 2 w Internecie, na stronach internetowych, w tym na stronie www.koronmaryi.pl, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych.

2. Uczestnik zezwala na wykonywanie przez Organizatora utworów zależnych powstałych na podstawie Zdjęcia i upoważnia Organizatora do udzielania zezwoleń na wykonywanie utworów zależnych przez osoby trzecie.

3. Uczestnik zwalnia Organizatora z obowiązku oznaczania Zdjęcia nazwiskiem lub pseudonimem twórcy oraz oświadcza, że zachowanie Organizatora w tym zakresie nie narusza jego autorskich praw osobistych.

4. Uczestnik wyraża zgodę na wprowadzenie zmian i przeróbek do Zdjęcia, które będą niezbędne do przygotowania Obrazu i Obrazu 2, w szczególności Uczestnik wyraża zgodę na odpowiednie zmniejszenie Zdjęcia.

5. Zezwolenia, o których mowa w niniejszym paragrafie udzielane są bez ograniczeń czasowych.

§ 5 Dane osobowe Uczestników

1. Dane osobowe Uczestników w postaci Zdjęcia oraz danych wskazanych na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 j.t.), w związku z Akcją i Akcją 2, to jest w celu przygotowania Obrazu i Obrazu 2, ich prezentowania zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz regulaminu Akcji 2, a także w celu przygotowania i przesłania pisemnego podziękowania za udział w Akcji oraz informacji, o której mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator (dane Organizatora wskazane są w § 1 ust. 1 Regulaminu).

3. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

4. Podanie danych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Akcji i Akcji 2.

§ 6 Odpowiedzialność

1. Uczestnik, który przesłał Zdjęcie, ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich, dóbr osobistych i innych praw osób trzecich w związku z wykorzystaniem Zdjęcia przez Organizatora. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wszelkie koszty, jakie Organizator będzie zobowiązany ponieść w związku z naruszeniem ww. praw na skutek przesłania przez Uczestnika Zdjęcia naruszającego te prawa.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść Zdjęć.

§ 7 Podziękowanie za udział w Akcji

1. Każdy Uczestnik, który wskaże swój adres na formularzu, o którym mowa w § 2 ust. 3 lit. b) Regulaminu, na odwrocie Zdjęcia lub na osobnej kartce dołączonej do Zdjęcia i którego Zdjęcie zostanie wykorzystane do przygotowania Obrazu, otrzyma od Organizatora pisemne podziękowanie za udział w Akcji.

2. Każdy Uczestnik, którego Zdjęcie zostanie wykorzystane do przygotowania Obrazu 2 i który wskaże swój adres e-mail otrzyma od Organizatora, w formie wiadomości e-mail, informację o tym, w jaki sposób może sprawdzić, w którym miejscu Obrazu 2 zostało umieszczone przesłane przez niego Zdjęcie.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Zdjęcia i Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie i regulaminie Akcji 2. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa wyklucza Uczestnika z Akcji i Akcji 2.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany okresu trwania Akcji i Akcji 2, ich odwołania lub przerwania bez podania przyczyny. Informacja o zmianie okresu trwania Akcji i Akcji 2, ich odwołaniu lub przerwaniu zostanie umieszczona na stronie internetowej www.koronamaryi.pl oraz w siedzibie Organizatora w Jasnogórskim Centrum Modlitwy Zawierzenia, tel. 34-3777-427.

3. W przypadku odwołania Akcji i Akcji 2, wszystkie Zdjęcia nadesłane do czasu ich odwołania zostaną niezwłocznie zniszczone przez Organizatora.

4. Zdjęcia, które nie zostaną z jakichkolwiek przyczyn wykorzystane na Obrazie i / lub na Obrazie 2, zostaną niezwłocznie zniszczone przez Organizatora, bez konieczności powiadamiania o tym Uczestnika.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i uzupełnień postanowień Regulaminu, które każdorazowo zostaną opublikowane na stronie internetowej www.koronamaryi.pl oraz w siedzibie Organizatora w Jasnogórskim Centrum Modlitwy Zawierzenia, tel. 34-3777-427 i z chwilą publikacji stają się wiążące dla Organizatora i Uczestników. Zmiany i uzupełnienia Regulaminu nie mogą nakładać dodatkowych obowiązków ani ograniczać praw Uczestników, którzy przesłali Zdjęcia przed opublikowaniem zmian i uzupełnień Regulaminu.

6. Treść regulaminu Akcji jest dostępna na stronie internetowej www.koronamaryi.pl oraz w siedzibie Organizatora w Jasnogórskim Centrum Modlitwy Zawierzenia, tel. 34-3777-427. Regulamin Akcji 2 znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.koronamaryi.pl/selfie .

7. Dodatkowych informacji na temat Akcji i Akcji 2 można uzyskać pod numerem telefonu 34-3777-427 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail info@koronamaryi.pl.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOTYCZĄCY AKCJI POD NAZWĄ „ŻYWA KORONA MATKI BOŻEJ – CZĘŚĆ PIERWSZA” ORGANIZOWANEJ PRZEZ KLASZTOR OJCÓW PAULINÓW JASNA GÓRA Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE

Imię uczestnika:

Nazwisko uczestnika:

Adres uczestnika (ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość):

1. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią regulaminu akcji pod nazwą „Żywa Korona Matki Bożej – część pierwsza” (Akcja) oraz z regulaminem akcji „Żywa Korona Maryi – część druga” (Akcja 2) prowadzonych przez Klasztor Ojców Paulinów Jasna Góra z siedzibą w Częstochowie oraz że akceptuję ich treść.

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przesyłanie na podany przeze mnie adres i adres e-mail korespondencji związanej z Akcją i Akcją 2.

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci przesłanego przeze mnie zdjęcia oraz podanych przeze mnie powyżej danych osobowych na cele związane z przeprowadzeniem Akcji i Akcji 2, to jest w celu przygotowania obrazów, o których mowa w regulaminach tych akcji, ich prezentowania zgodnie z postanowieniami regulaminów, a także w celu prowadzenia korespondencji dotyczącej uczestnictwa w Akcji i Akcji 2.

4. Oświadczam, że posiadam wszystkie niezbędne prawa do dysponowania na potrzeby udziału w Akcji i Akcji 2 przesłanym przeze mnie zdjęciem, w tym w szczególności prawa autorskie do zdjęcia oraz zgodę wszystkich osób widocznych na Zdjęciu na uczestnictwo w Akcji i Akcji 2.

5. Oświadczam, że udzielam Klasztorowi OO. Paulinów Jasna Góra licencji na warunkach określonych w regulaminie Akcji i w regulaminie Akcji 2. własnoręczny podpis Uczestnika

REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ „ŻYWA KORONA MARYI – CZĘŚĆ DRUGA” ORGANIZOWANEJ PRZEZ KLASZTOR OJCÓW PAULINÓW JASNA GÓRA Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji pod nazwą „Żywa Korona Maryi – część druga” (dalej „Akcja”) jest Klasztor OO. Paulinów Jasna Góra z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Ojca Augustyna Kordeckiego 2 (dalej „Organizator”).

2. Niniejszy regulamin Akcji (dalej „Regulamin”) jest wiążący dla Organizatora i uczestników Akcji, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Akcji, prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Akcji.

3. Akcja polega na przesyłaniu przez uczestników Akcji zdjęć w formie elektronicznej (dalej „Zdjęcia”), z których zostanie ułożony przez Organizatora obraz przedstawiający wizerunek Matki Bożej (dalej „Obraz”). Obraz zostanie umieszczony na stronie internetowej Organizatora oraz zostanie wystawiony na terenie Klasztoru OO. Paulinów Jasna Góra z siedzibą w Częstochowie.

4. Akcja jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, co jednak nie wyłącza możliwości uczestniczenia w niej osób zamieszkałych lub przebywających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

5. W Akcji będą brały udział Zdjęcia dostarczone Organizatorowi w okresie od 5.04.2017 roku do 15.08.2017 roku. Obraz zostanie wykonany w terminie do 31.08.2017.

6. Organizator przewiduje wykorzystanie około 50 tysięcy zdjęć w celu stworzenia Obrazu. Organizator nie gwarantuje żadnemu Uczestnikowi, iż zdjęcie przez niego nadesłane zostanie wykorzystane do stworzenia Obrazu.

7. Udział w Akcji jest nieodpłatny.

§ 2 Uczestnictwo w Akcji

1. W Akcji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne (dalej „Uczestnicy”).

2. Osoby niepełnoletnie i ubezwłasnowolnione mogą wziąć udział w Akcji wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego.

3. W celu wzięcia udziału w Akcji Uczestnik powinien:

a) dostarczyć Organizatorowi zdjęcie w formie elektronicznej poprzez formularz na stronie internetowej www.selfie.koronamaryi.pl.

b) złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie Zdjęcia na potrzeby Akcji, zaakceptowaniu Regulaminu oraz posiadaniu praw do dysponowania Zdjęciem.

4. Zdjęcia powinny być przesyłane przez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.koronamaryi.pl, prowadzonej przez Organizatora. Oświadczenia składane są poprzez zaznaczenie odpowiednich pól na formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

§ 3 Warunki uczestnictwa w Akcji

1. Do Akcji można nadsyłać wyłącznie Zdjęcia, których Uczestnik jest twórcą lub posiada niezbędne prawa do dysponowania nimi.

2. Przesłanie Zdjęcia jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, iż posiada on wszystkie niezbędne prawa do dysponowania przesłanym przez siebie Zdjęciem na potrzeby udziału w Akcji, w tym w szczególności prawa autorskie do zdjęcia oraz prawa do wizerunku osoby widocznej na Zdjęciu.

3. Zabronione jest zamieszczanie na Zdjęciach jakichkolwiek treści, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich, w tym dobra osobiste. W szczególności zakazane jest wykorzystywanie w Zdjęciach treści: wulgarnych, rasistowskich, erotycznych, propagujących przemoc lub obrażających uczucia religijne.

4. W Akcji będą brać udział wyłącznie Zdjęcia i Uczestnicy spełniający warunki określone Regulaminem.

5. Każde Zdjęcie zgłoszone do Akcji podlega wstępnej weryfikacji Organizatora (moderacja) pod względem jego formalnej prawidłowości oraz zgodności z obowiązującymi przepisami, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami Regulaminu. Po dokonaniu weryfikacji Organizator podejmuje decyzję o zamieszczeniu bądź niezamieszczeniu danego zdjęcia na Obrazie. Decyzje Organizatora w tej sprawie są ostateczne.

6. Każdy Uczestnik, którego Zdjęcie zostanie wykorzystane do przygotowania Obrazu otrzyma od Organizatora, w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany w formularzu, o którym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu, informację o tym, w jaki sposób może sprawdzić, w którym miejscu Obrazu zostało umieszczone przesłane przez niego Zdjęcie.

§ 4 Licencja na korzystanie ze Zdjęć

1. Z chwilą przesłania Zdjęcia Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na korzystanie z przesłanego Zdjęcia, wraz z prawem do udzielenia sublicencji, na następujących polach eksploatacji:

1) utrwalanie Zdjęcia przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką drukarską, analogową, cyfrową i optyczną,

2) zwielokrotnianie Zdjęcia wszelkimi znanymi technikami, w tym drukarskimi, cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,

3) wykorzystanie Zdjęcia do przygotowania Obrazu przez włączenie go do Obrazu wraz z innymi zdjęciami biorącymi udział w Akcji,

4) publikacja Zdjęcia jako części Obrazu na nośnikach wielkoformatowych (zewnętrznych i wewnętrznych),

5) wszelkie formy eksploatacji audiowizualnej Zdjęcia jako części Obrazu, w szczególności za pośrednictwem telewizji,

6) wielokrotne publiczne wystawienie lub odtworzenie Zdjęcia jako części Obrazu,

7) eksploatacja Zdjęcia jako części Obrazu w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych.

2. Uczestnik zezwala na wykonywanie przez Organizatora utworów zależnych powstałych na podstawie Zdjęcia i upoważnia Organizatora do udzielania zezwoleń na wykonywanie utworów zależnych przez osoby trzecie.

3. Uczestnik zwalnia Organizatora z obowiązku oznaczania Zdjęcia nazwiskiem lub pseudonimem twórcy oraz oświadcza, że zachowanie Organizatora w tym zakresie nie narusza jego autorskich praw osobistych.

4. Uczestnik wyraża zgodę na wprowadzenie zmian i przeróbek do Zdjęcia, które będą niezbędne do przygotowania Obrazu, w szczególności Uczestnik wyraża zgodę na odpowiednie zmniejszenie Zdjęcia i zmianę jego rozdzielczości.

5. Zezwolenia, o których mowa w niniejszym paragrafie udzielane są bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

§ 5 Dane osobowe Uczestników

1. Dane osobowe Uczestników w postaci Zdjęcia oraz danych wskazanych na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 j.t.), w związku z Akcją, to jest w celu przygotowania Obrazu, jego prezentowania zgodnie z postanowieniami Regulaminu, a także w celu przesłania informacji, o której § 3 ust. 6 Regulaminu.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator (dane Organizatora wskazane są w § 1 ust. 1 Regulaminu).

3. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

4. Podanie danych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Akcji.

§ 6 Odpowiedzialność

1. Uczestnik, który przesłał Zdjęcie, ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z wykorzystaniem Zdjęcia przez Organizatora. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wszelkie koszty, jakie Organizator będzie zobowiązany ponieść w związku z naruszeniem autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich na skutek przesłania przez Uczestnika Zdjęcia naruszającego te prawa.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść Zdjęć.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Zdjęcia i Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa wyklucza Uczestnika z Akcji.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany okresu trwania Akcji, jej odwołania lub przerwania bez podania przyczyny. Informacja o zmianie okresu trwania Akcji, jej odwołaniu lub przerwaniu zostanie umieszczona na stronie internetowej www.koronamaryi.pl oraz w siedzibie Organizatora w Jasnogórskim Centrum Modlitwy Zawierzenia, ul. Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa.

3. W przypadku odwołania Akcji, wszystkie Zdjęcia nadesłane do czasu jej odwołania zostaną niezwłocznie usunięte przez Organizatora.

4. Zdjęcia, które nie zostaną z jakichkolwiek przyczyn wykorzystane na Obrazie, zostaną niezwłocznie usunięte przez Organizatora, bez konieczności powiadamiania o tym Uczestnika. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i uzupełnień postanowień Regulaminu, które każdorazowo zostaną opublikowane na stronie internetowej www.koronamaryi.pl oraz w siedzibie Organizatora w Jasnogórskim Centrum Modlitwy Zawierzenia, ul. Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa i z chwilą publikacji stają się wiążące dla Organizatora i Uczestników. Zmiany i uzupełnienia Regulaminu nie mogą nakładać dodatkowych obowiązków ani ograniczać praw Uczestników, którzy przesłali Zdjęcia przed opublikowaniem zmian i uzupełnień Regulaminu.

6. Treść regulaminu Akcji jest dostępna na stronie internetowej www.koronamaryi.pl oraz w siedzibie Organizatora w Jasnogórskim Centrum Modlitwy Zawierzenia, ul. Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa.

7. Dodatkowych informacji na temat Akcji można uzyskać pod numerem telefonu 34 3777 427 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail info@koronamaryi.pl

Treść Oświadczenia do umieszczenia przy formularzu zgłoszeniowym (do zaznaczania przez Uczestników Akcji):

Oświadczam, że:

1. zapoznałem/-am się z treścią regulaminu akcji pod nazwą „Żywa Korona Maryi – część druga” prowadzonej przez Klasztor Ojców Paulinów Jasna Góra z siedzibą w Częstochowie oraz akceptuję jego treść,

2. udzielam licencji na korzystanie z przesłanego przeze mnie zdjęcia na warunkach wskazanych w regulaminie akcji oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci przesłanego przeze mnie zdjęcia oraz danych wskazanych na formularzu zgłoszeniowym na cele związane z przeprowadzeniem akcji, to jest w celu przygotowania obrazu, o którym mowa w § 1 ust. 3 regulaminu akcji, jego prezentowania zgodnie z postanowieniami regulaminu akcji, a także w celu prowadzenia korespondencji dotyczącej akcji,

3. posiadam wszystkie niezbędne prawa do dysponowania przesłanym przeze mnie zdjęciem na potrzeby udziału w akcji, w tym w szczególności posiadam prawa autorskie do zdjęcia oraz prawa do dysponowania wizerunkiem osoby/osób widocznej/-ych na zdjęciu, a także wszystkie osoby widoczne na przesłanym przeze mnie zdjęciu wyrażają wolę wzięcia udziału w akcji.